DUBOKA POGREŠNOST RODNE TEORIJE

Papa Benedikt XVI progovorio je o rodnoj teoriji koja je čini se temelj novog zdravstveno-seksualnog odgoja u školama.

Eva papina teksta:“Ako smo do sada bili svjedoci da je uzrok krize obitelji pogrešno poimanje biti ljudske slobode, sada postaje jasno da je ovdje u igri viđenje samog bitka, onoga što u stvari znači biti ljudi. U riječima: Ženom se ne rađa, nego se postaje krije se temelj onoga što danas, pod odrednicom „gender“ (rod) predstavlja kao nova filozofija spolnosti. Spol prema toj filozofiji, više nije izvorna datost naravi koju čovjek treba osobno prihvatiti i ispuniti smislom, nego društvena uloga, o kojoj se samostalno odlučuje, dok je dosada o tome odlučivalo društvo. Očito je duboka pogrešnost te teorije i antropološke revolucije koja se u noj nalazi. Čovjek osporava istinu da ima narav određenu svojom tjelesnošću koja obilježuje ljudsko biće. Niječe vlastitu narav i odlučuje da mu ona nije dana kao datost, nego da ju on sam stvara. Ta filozofija ne priznaje  više biblijsko poimanje čovjeka.“