Katekizam Katoličke Crkve o Potvrdi

Zajedno sa krštenjem i euharistijom sakramenat Potvrde tvori cjelinu „sakramanta kršćanske incijacije“. Primanje ovog sakramenta nužno je dakle za uvrđivanje krsne milosti. Taj je

Sakramenat vezan uz krštenje. Sam naš hrvatski izraz kaže da je to potvrda nečega. Čega?- krštenja! Po sakramentu Potvrde krštenici se još savršenije vežu uz Crkvu, obdaruju se posebnom jakošću Duha Svetoga te su tako obvezniji kao prav i Kristovi svjedoci da rječju i djelom šire i brane vjeru.Iz samog slavlja proizlazi da je učinak sakramenta puni izljev Duha Svetoga. Prema tome , Potvrda pridonosi rastu i produbljenju krsne milosti:

  1. dublje nas ukorjenjuje u božansko posinjenje, po kojem govorimo: Aba Oče! (Rim 8,15)
  2. Čvršće nas sjedinjuje s Kristom
  3. Umnaža u nama darove Duha Svetoga
  4. usavršuje naš vez s Crkvom
  5. priopćuje nam „osobitu snagu Duha Svetoga“ da , kao pravi svjedoci Kriostovi, riječju i djelom, širimo i branimo vjeru, da hrabro ispovijedamo ime Kristovo i nikada se ne stidimo njegova križa

Sakramenat utiskuje u dušu neizbrisivi

duhovni biljeg.