KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE O VJERI

Oče,…ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista“ ( Iv 17,3). Bog, Spasitelj naš „ hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine“ ( 1 Tim 2,3-4).“ Nema uistinu pod nebom drugog imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti“ /(Dj 4,12) osim imena ISUS. Tim riječima zapravo citatima iz Novog zavjeta počinje nauk Katekizma katoličke crkve. Sadržaj Katekizma je slijedeći:

  1. Što vjerujemo – tumačenje apostolskog vjerovanja;
  2. što slavimo – tumačenje liturgije i sakramenata;
  3. kako živimo – tumačenje Božjih zapovijedi
  4. kako molimo – tumačenje molitve Očenaša

Pastoralno načelo čitanja Katekizma je ovo:“ Sva bit nauke i poučavanja mora smjerati k ljubavi koja nema kraja. Doista, bilo da se izlaže ono što treba vjerovati, ili nadati se ili činiti, uvijek i u svemu treba isticati ljubav našega Gospodina, da se shvati kako svi čini savršene kršćanske kreposti mogu izvirati samo iz ljubavi i  da im je ljubav konačni cilj“