Proglašenje Godine vjere

„Vrata vjere“ (usp. Dj 14,27) koja vode u život zajedništva s Bogom u njegovoj Crkvi uvijek su nam otvorena. Preko njihova praga može se prijeći kada je Božja riječ

navještena a srce dopusti da ga oblikuje milost.Nerijetko se događa da se vjernici više brinu za društvene, kulturne i političke posljedice svoga zauzimanja, dok na vjeru i dalje gledaju kao na nešto što se samo po sebi podrazumijeva u zajedničkom životu. „Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega jer on poslao“ ( Iv 6,29)U svjetlu toga odlučio sam proglasiti Godinu vjere. Ona će započeti 11. listopada 2012, na pedesetu obljetnicu otvaranja Drugog vatikanskog koncikla, a završit će na svetkovinu Gospodina našega Isusa Krista, kralja svega stvorenja, 24. studenoga 2013. Dana 11. listopada obilježi će se također dvadeseta obljetnica objavljivanja Katekizma Katoličke Crkve. Taj je dokument istinski plod Drugog vatikanskog koncila“ ( papa Benedikt XVI u Dokumentu Porta fidei-Vrata vjere)